Extra Inzet Isolement 2017

Aanleiding en Behoefte

Vanwege de slechte score in de wijk Lombardijen, met name op het knelpunt ‘sociale binding’, heeft de gemeente Rotterdam extra geld beschikbaar gesteld. Stichting Kerk en Buurtwerk Lombardijen zal zich, als een van de organisaties die deze extra inzet gaan leveren, richten op het betrekken van meer mensen bij activiteiten in de wijk en op het verbinden van bestaande initiatieven. Kerk en Buurtwerk pakt hiermee, sterker dan voorheen, de rol op om samen met de wijkbewoners te werken aan gemeenschapsvorming en informele ondersteuning in de wijk.

De slechte score van Lombardijen kwam niet als een verassing. Kerk en Buurtwerk had al plannen om te werken aan meer verbindingen in de wijk, met name de verbinding van kwetsbare gezinnen met bestaande initiatieven. Deze plannen zijn uitgewerkt in het project ‘Gezinnen Versterken’, lopend vanaf 1 januari 2017 tot eind 2019. De doelstelling van ‘Gezinnen Versterken’ is om, drie jaar lang, elk jaar 30 kwetsbare eenoudergezinnen te vinden, te benaderen en te bereiken, om belemmeringen op te lossen en te zorgen dat zij daadwerkelijk aansluiting vinden bij steunende sociale netwerken en activiteiten van vrijwilligers in de wijk. Met de bestaande vrijwilligersorganisatie trainingen organiseren en het activiteitenaanbod in de wijk versterken. Uitgebreid is dit te lezen in het projectplan ‘Gezinnen Versterken’.

Dit aanvullende project ‘Extra Inzet Isolement 2017’ is een uitbreiding van het project ‘Gezinnen Versterken’. In de uitvoering is dit project leidend. Voor zover de bij fondsen aangevraagde financiering reikt, wordt gelijktijdig ‘Extra Inzet Isolement 2017’ uitgevoerd.

Doelen en Doelgroep

  • Buurtbewoners stimuleren om zich in te zetten voor de wijk en hen daarbij ondersteunen.
  • De sociale samenhang verbeteren en zorgen dat meer mensen zich inzetten voor een goed leefklimaat.

Dit gebeurt door het opzetten en ondersteunen van buurtgroepen en het ondersteunen van buurtbewoners met een laag inkomen bij het organiseren van dienstverlenende activiteiten in het project ‘Opvoeden en Opgroeien in Lombardijen.’ Dit past bij de algemene doelstelling van Kerk en Buurtwerk om bewoners te ondersteunen bij hun dagelijks bestaan en hen te helpen invloed te verwerven op dingen die hun leven bepalen.

De doelgroep bestaat uit buurtbewoners met een klein sociaal netwerk in de wijk Lombardijen en dan met name de kwetsbare gezinnen. Deze buurtbewoners vinden op eigen kracht niet altijd aansluiting bij elkaar. Daarvoor is ondersteuning nodig om hen bij elkaar te brengen en samen te laten werken aan een leefbare wijk. Zo ook bij het samenwerken rondom opvoeden en opgroeien in armoede.

Samenwerking

In de uitvoering van het project wordt samengewerkt met:
Gebiedsmanager Lombardijen van de Gemeente Rotterdam, Centrum Jeugd en Gezin, Wijkteam Lombardijen, Pit010, Christelijke Basisschool Open Venster, Speeltuin Pascal, Woningbouwvereniging Havensteder, Bureau Frontlijn.

Rachel Heymach

Projectleiding

De leiding van het project ‘Extra Inzet Isolement 2017’ is in handen van Rachel Heymach.
Contactgegevens:

Email: kerkenbuurtwerk@gmail.com
Tel: 06-41969109 (bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 9:00 en 17:00 uur)