Vacatures

Vacature

Buurtpastor Rotterdam

per 1-1-2018

Kerk en Buurtwerk Lombardijen in Rotterdam zoekt wegens vertrek van een van haar werkers per 01-01-2018 een Buurtpastor (m/v) voor 18-20 uur per week.

Kerk en Buurtwerk is sinds ruim 25 jaar actief in de wijk Lombardijen. Het is ontstaan vanuit een samenwerking van de Rooms Katholieke
parochie en de gereformeerde Petrakerk, met als kerntaak het buurtpastoraat en een inloophuis. Inmiddels is het werk uitgebreid en wordt op projectbasis gewerkt aan het versterken van gezinnen en de sociale cohesie in de wijk. Onderdeel daarvan is o.a. houden van een spreekuur en samenwerken met partners in de wijk, zowel betaalde krachten als vrijwilligers.

De doelstelling van het kerk- en buurtwerk is, op grond van het evangelie, kwetsbare en kansarme bewoners in Lombardijen steunen in hun strijd om een waardig bestaan en hen helpen invloed te verwerven op factoren die hun leven bepalen. De huidige wijk Lombardijen is begin jaren ‘60 gebouwd als één van de zelfstandige stadswijken in Rotterdam-Zuid. In Lombardijen wonen ruim 14.000 inwoners, van wie meer dan de helft alleenstaand en/of 50-plus is. De wijk telt voornamelijk laagbouw (rijtjeswoningen) en flatwoningen. De mensen in de wijk Lombardijen variëren in leeftijd, in levensbeschouwing, cultuur en religie van huis uit. Lombardijen is inmiddels een oude stadswijk geworden met de aandachtsgebieden armoede en
vereenzaming.

Wij vragen een buurtpastor die:

– samen met collega’s kan meeleven en meelopen met de mensen in de wijk
– het aandurft om een langdurige relatie met buurtbewoners aan te gaan
– zich thuis voelt in de interculturele samenleving
– aandacht heeft voor levensvragen en spiritualiteit in de brede zin van de samenleving
– projecten kan initiëren, schrijven, en projectaanvragen kan indienen bij fondsen voor financiering
– kan improviseren en buiten gebaande kaders kan denken
– zich staande kan houden in een boeiende maar soms complexe omgeving
– kan samenwerken met vrijwilligers en deze kan aansturen
– ervaring heeft met de presentie- methodiek van het buurtpastoraat
– theologische en/of agogische opleiding heeft, met minimaal een HBO denk- en werkniveau.

Wij bieden:

– werk waarbij je echt iets kunt betekenen voor mensen in de wijk
– grote mate van zelfstandigheid in een platte organisatie
– ondersteuning en begeleiding door het bestuur van het kerk- en buurtwerk
– een aanstelling van een jaar voor 18-20 uur per week; afhankelijk van gebleken geschiktheid en het vinden van voldoende financiering kan verlenging worden aangeboden
– arbeidsvoorwaarden en honorering volgens de CAO Welzijn
– beleidsplan en jaarrapportages en zijn op aanvraag beschikbaar

Interesse?

Voor meer informatie neem je contact op met Renske Boogaard (010–4322318, na 18:00 uur). Je brief met CV dien je voor 15 november te
richten aan Renske Boogaard (secretaris), per e-mail: r.boogaard@kpnplanet.nl.

 

Vacature

Bestuurslid Kerk en Buurtwerk

per direct

Profielschets bestuursleden Kerk en Buurtwerk Lombardijen:

Kerk en Buurtwerk Lombardijen zoekt twee bestuursleden ter versterking van het bestuur.
Heeft u zin om in deze uitdagende functie een bijdrage te leveren aan een leefbare wijk Lombardijen? Heeft U interesse, neem dan contact op met Bart Starreveld, buurtpastor, 06-43887737, bartstarreveld@kerkenbuurtwerk.nl of met bestuurslid Renske Boogaard 010-4322318 na 18.00 uur

Het Kerk en Buurtwerk Lombardijen zet zich vanuit de kerk in voor mensen in de Rotterdamse wijk Lombardijen en doet dat vooral voor de kwetsbare en kansarme bewoners. Het Kerk en Buurtwerk Lombardijen steunt hen om een waardig bestaan op te bouwen en invloed te verwerven op factoren die hun leven bepalen. Daartoe verleent het pastorale zorg aan economisch en maatschappelijk zwakke individuen in Lombardijen en eventueel in aangrenzende wijken. Om dit te bereiken is het Kerk en Buurtwerk Lombardijen voortdurend bezig een ontmoetingsplek te zijn of te scheppen waar mensen van allerlei kleur, culturele en religieuze achtergrond op verhaal kunnen komen. Op deze wijze draagt het bij aan een leefbare wijk, in samenwerking met andere bewoners en organisaties in Lombardijen.

Het Kerk en Buurtwerk Lombardijen is een zelfstandige stichting, maar onderhoudt nauwe banden met de Gereformeerde Kerk Rotterdam-Lombardijen. Een lid van het bestuur wordt statutair benoemd uit aan deze kerk verbonden personen; het kantoor en het inloophuis zijn in deze kerk gevestigd en ook de overige inpandige activiteiten vinden in dit gebouw plaats.

De stichting is economisch werkgever van twee beroepskrachten, die nu in totaal 38 uur per week in dienst zijn. De loonkosten van deze krachten en alle andere uitgaven van de stichting worden hoofdzakelijk gedekt door fondswerving. Deze werving wordt nu door de beroepskrachten uitgevoerd; het bestuur (en daarbinnen met name de voorzitter) is betrokken bij de inhoudelijke voorbereiding van deze werving.

Het bestuur van de stichting telt drie leden: naast een voorzitter een secretaris en een penningmeester. Beide laatstgenoemde posten zijn momenteel kwalitatief goed bezet; de post van voorzitter is binnenkort vacant. De bestuursvergaderingen, doorgaans samen met de beroepskrachten, vinden in de regel eens in de 6/7 weken plaats. Het aantal vergaderingen met andere partijen is op jaarbasis ongeveer even groot.

Het Kerk en Buurtwerk zoekt een voorzitter en, als uitbreiding van het bestuur, een bestuurslid dat in het bijzonder belast is met de fondsenwerving.

De voorzitter bereidt de bestuursvergaderingen voor en leidt deze. Hij/zij becommentarieert concept-aanvragen voor fondsenwerving en onderhoudt waar nodig contacten met potentiële geldschieters. Tevens houdt de voorzitter, doorgaans samen met één van de andere bestuursleden, de functioneringsgesprekken met de beroepskrachten.

Het bestuurslid voor de fondsenwerving stelt de fondsaanvragen op en onderhoudt contacten met potentiële geldschieters. In overleg met de beroepskrachten verzorgt hij/zij ook de periodieke verantwoording van de ontvangen gelden richting de financiers.